Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten. 

Install-in sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie om gaan is voor eigen verantwoording.  Install-in is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Install-in beschikbaar is.